زمینه فعالیت نشر ماهگون

 

برخی از نویسندگان کتب فلسفی معروف جهان

کتاب اگزیستانسیالیسم اثرمری وارنوک
مترجم این اثر حسین کاظمی یزدی می باشد.

کتاب کاندید اثر ولتر، توسط انتشارات جوانه توس به چاپ چهارم رسیده است.
مترجم این اثر هانیه فهیمی مدیر نشر ماهگون می باشد.