درباره ما

کتابفروشی ماهگوندر راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی، نشر ماهگون بر آن است که کتاب هایی در زمینه فلسفه، روانشناسی جامعه‌شناسی، نمایش نامه و... به چاپ برساند تا گام کوچکی در این زمینه بردارد.