کتاب ها

کتاب های منتشر شده توسط نشر ماهگون :


مختصری در مورد کتاب :


هرچنـد کـه اگزیستانسیالیسـم از بزرگتـرین مکاتـب فکـری قـرن بیسـتم بـه حساب می‌آید، آثاری که به زبان فارسی خـواه ترجمـه یـا تـألیف، بـه بررسـی نظری این نحله‌ی فکری می‌پردازند از نظر کمی شایسـته‌ی بزرگـی و گسـتردگی این مکتب نیستند.
البته گفتنی است که اگزیستانسیالیسم در حـوزه ادبیـات با اقبال مورد توجهی از سوی فارسی‌زبانان روبرو شده است. نگاهی اجمالی بـه کتـاب‌هـای ترجمـه شـده در حـوزه ادبیـات اگزیستانسیالیسـتی از جملـه داستان و نمایش‌نامه و هم چنین تاثیر اگزیستانسیالیسم بـر ادبیـات و شـعر معاصر ایران، خود گواه این مهم است.
از این رو مترجم کتاب حاضر را برای برطرف کردن بخش کوچکی از این نیاز برگزیده است. مری_وارنوک نویسـنده کتـاب، بـه بررسـی انتقـادی اگزیستانسیالیسـم در حوزه فلسفه پرداخته است. با نگاهی به فهرست عناوین کتـاب در مـی‌یـابیم کـه نویسـنده از میـان تمـام فیلسـوفان معـروف بـه اگزیستانسیالسـت تنهـا هایدگر، مرلوپونتی و سارتر را فیلسوفانی اگزیستانسیالیست می‌داند. او خـود در بخـش نخسـت ایـن کتـاب دلیـل قلـم زدن فیلسـوفانی همچـون کـامو، یاسپرس و مارسل را بیان کرده است. علاوه بر این وی به بررسی دو خاستگاه اخلاقی و روش‌شناختی این نحله می پردازد. از این رو، در فصل اول به منظور بررسی خاستگاه اخلاقی اگزیستانسیالیسم به بررسی آراء و اندیشه‌های کی‌یرکگور و نیچه پرداخته و در فصل دوم، پیش از پرداختن به سه فیلسوف اگزیستانسیالیست مورد بحث، به اجمال ادموند_هوسرل را معرفی می‌کند که بنیان‌گذار پدیدارشناسی، روش مورد استفاده‌ی این سه فیلسوف، بوده است.
 

مختصری در مورد کتاب :


کتاب کاندید اثر ولتر
مترجم این اثر هانیه فهیمی مدیر نشر ماهگون می باشد.
 

مختصری در مورد کتاب :


کتاب سی ، چهل سالگی نویسنده منصور عسکری
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره منم ترک چله کن
 

مختصری در مورد کتاب :


کتاب رنج هستی نویسنده راضیه زینلی
جستارهایی درباره اگزیستانسیالیسم
نشرماهگون
 

مختصری در مورد کتاب :


کتاب اشیاء مورد علاقه ما نویسنده سلمان اختر
کنکاشی در پیوند صمیمانه ی ما با اشیاء پیرامون
مترجم : هانیه فهیمی ، مهراوه موسوی